Klassisk Musiker

På klassisk linje undervises der ugentligt i:

Hovedfag (instrument, sang eller komposition)
Kammermusik (evt. ensemblesang for sangere)
Teori og hørelære
Bifagsklaver (guitarister kan vælge faget guitarteori fra 2. år)
Særligt akkompagnements-bifag for pianister
SSB (obligatorisk på 1. år, valgfrit derefter)
Musikkundskab (3x10-ugers forløb fordelt over 3 år)

På særligt tilrettelagte kursusdage undervises der i emner, der kan inspirere og understøtte den enkelte kursists musikalske udvikling samt bidrage til det tværfaglige fællesskab.

Der afholdes årligt et varierende antal koncerter i samarbejde med eksterne koncertarrangører.

MGK-ensembler medvirker på klassiske festivaler og har mulighed for at deltage i konkurrencer og masterclasses.

MGK-kursister deltager aktivt i det opsøgende talentarbejde i Region Sjælland.

Udvalgte kursister kan evt. tilbydes et praktikforløb med Ensemble Storstrøm.

Desuden ydes der i videst muligt omfang støtte til deltagelse i eksterne kurser, masterclasses og konkurrencer, som understøtter kursistens musikalske udvikling.


Generel information om MGK findes på siden "Om MGK".